§ 1 Navn

Foreningens navn er Vesteregnens Svampeforening, og foreningen har hjemsted i Tønder.


§ 2 Formål 

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til spise- og giftsvampe.

Foreningen afholder til dette formål ekskursioner og arrangerer bl.a. svampeudstillinger,

kurser og foredrag om svampe. Desudenkan foreningen være behjælpelig med formidling af videnskabeligt arbejde.

§ 3 Medlemskab

Optagelse af medlemmer foretages af formanden eller kassereren. Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.

§ 4 Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, som efter generalforsamlingen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, således at 2 vælges på lige årstal og 3 på ulige årstal.

§ 5 Generalforsamling

Foreningen holder generalforsamling 1 gang årlig inden maj måned.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt 1/3 af medlemmerne overfor formanden ytrer ønske herom.

Indkaldelse med dagsorden for generalforsamlingen udsendes til medlemmerne mindst 14 dage før mødets afholdelse.

Dagsorden til ordinær generalforsamling indeholder mindst:

1.    Valg af mødeleder.

2.    Formandens beretning.

3.    Kassererens forelæggelse af regnskabet.

4.    Forslag fra bestyrelse og medlemmer.

5.    Budget og fastsættelse af kontingent.

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.

7.    Medlemmernes ekskursions ønsker m.v. for den næste sæson.

8.    Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne fremsættes skriftlig til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
                                                                                                                                                     

§ 6 Tegningsret og hæftelse

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse, for de forpliptelser der påhviler foreningen, ud over det årlige kontingent.

§ 7 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.

§ 8 Ophør

Ophør af foreningen skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med kun dette punkt på dagsordenen.

Evt. midler der er til stede ved foreningens ophør tilfalder ”Foreningen til Svampekundskabens Fremme”.

Vedtaget på stiftende møde den 4. april 1984.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen 19. februar 2004, 23. februar 2014, 28. februar 2016 samt 23. februar 2020.