Indkaldelse 

Søndag d. 26. februar 2017 kl. 12 i Medborgerhuset i cafeen, Østergade 63A (indkørsel i svinget i Vidågade), 6270 Tønder.

Dagsorden:

  1. Valg af mødeleder
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens forelæggelse af regnskab
  4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
  5. Budget og fastlæggelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 revisor
  7. Medlemmernes ekskursionsønsker m.v. for den næste sæson
  8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne fremsættes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vedrørende dagsordenens pkt. 6:

Formand Lotte Bols valgt i 2015 for 2år – på valg (villig til genvalg)

Næstformand Thomas Uhre valgt i 2015 for 2år – på valg (villig til genvalg)

Kasserer Marianne Jensen valgt i 2016 for 2 år

Sekretær Ulla Kolbeck valgt i 2016 for 2 år  

Bestyrelsesmedlem webmaster Regnar Sørensen valgt i 2015 for 2 år – på valg (villig til genvalg)

Vedrørende dagsordenens pkt. 6:

Bende Stockholm Petersen blev i 2016 genvalgt til revisor

Referat 

Formand Lotte Bols bød velkommen. 

- Valg af ordstyrer:

Svend Erik Lilleøre blev valgt – mødet var rettidigt indkaldt, beslutningsdygtigt og dagsordenen følger vedtægterne. 

- Formandens beretning:

Det har været et dejligt år med mange ture, dog få svampe på grund af for lidt regn.

- Soldaterskoven med Vårmousseroner.

- Rømø, her mange Skørhatte.

- Stensbæk plantage, Kantareller og Karl Johan.

- Draved skov, Pigsvampe og Kantareller.

- Bommerlund plantage.

- Klosterhede weekend tur var en udfordring med hensyn til sovestederne og badefaciliteterne. Nyvanglejren er dog allerede booket til i år og der er betalt depositum, men næste år skaffes andet logi.

Tak til Bruno og hans hjælpere for morgenmadsindsatsen og tak til alle jer andre for assistance til aftensmad og andre forefaldende gøremål.

- Årup skov.

- Kelstrup Fredskov bød på 60 forskellige svampe. (Ikke alle var spiselige).

- Svampens dag på Kelstrup Naturskole, som vi afvikler for at hjælpe Foreningen for Svampekund­skabens Fremme, forløb efter planen. Helle Samsø er arrangør af projektet samt står for udstilling af svam­pe. Det var pænt besøgt. Vi stod for smagsprøver og hjalp til med svampeudstillingen.

- Gråstenskovene med bl.a. SorteTrompethatte.

- Heldagstur Beckmanns Plantage. Tak til Helle for indsatsen, sponsorering af vildtkød og for at lægge hus til arrangementet og tak til Svend Erik og Torben for tilberedning af det lækre vildtkød.

- Årets julehygge blev flyttet til lyse børnehavelokaler. Forud for maden fik vi mulighed for at besøge Slotsfelt Laden i Møgeltønder og se den fine film om byen og laden. Gåturen genem byen blev aflyst på grund af kulde.

Tak til Regnar for planlægning etc.

- Webmaster Regnar har fået hjemmesiden op at køre igen. Netop hjemmesiden er grunden til kontingentforhøjelsen.

- En hilsen fra diverse tidligere medlemmer.

- Tak til Regnar, Bende, Karin, Ove og Annelise for bestemmelse og udstilling af svampe på vores ture.

-Tak til madholdet på generalforsamlingen – Marianne, Bende, Kirsten og Ulla.

- Formandens beretning godkendt. 

- Regnskab

Fremlagt v Marianne Heide Jensen og blev godkendt.

- Budget

Budget blev fremlagt ved kasserer Marianne Heide Jensen og godkendt.

Kontingentforhøjelse blev vedtaget. Der betales 50 kr. pr aktivt medlem fra det fyldte 18. år. Familiekontingent blev ophævet.

Der betales fortrinsvis via netbank.

Der er pt 51 medlemmer i Vesteregnens Svampeforening. Listen bliver ajour ført og sendt ud når den er revideret med de nye kontingentregler. 

- Gaver til runde fødselsdage:

Lotte bekendtgør bestyrelsens beslutning om at stoppe med gaver til runde fødselsdage, for at undgå yderligere kontingentstigning. Blev godkendt.

- Valg til bestyrelsen:

Lotte Bols, Thomas Uhre og Regnar Sørensen blev genvalgt til bestyrelsen.

Bende Stockholm Petersen blev genvalgt som revisor.

- Turplan v. Regnar Sørensen:

Bestyrelsens forslag blev fremlagt

Inger Hjarsen foreslår Frøslev Plantage hvor de har fundet mange rørhatte.

Lotte foreslår at Frøslev Plantage kombineres med Kelstrup Fredskov.

Regnar foreslår, at der kan aftales ture udover de planlagte i en ny blog på hjemmesiden, og at bestyrelsen tager højde for Frøslev Plantage til næste år.

Turplanen godkendt.

- Evt:

Karin fortæller at en del svampe har skiftet navn.

Marianne gav et tip om gruppen ”Svampeatlas” på Facebook.

Her er der gode tip til fund, lokaliteter og lister over de nye navne.

Lotte: De som var med på Klosterhede turen sidste år og som ikke melder fra, er med igen. Man kan allerede nu melde sig til turen.

Tak for god ro og orden.

Tak til ordstyrer Svend Erik Lilleøre    

  

13.03.2017

Sekretær

Ulla Kolbeck