Referat af generalforsamling den 28.02.2016
Formand Lotte Bols bød velkommen. Der blev holdt 1 minuts stilhed for Else Sartor og Carsten Grøhn.
1. Valg af ordstyrer: 
Hans Erik Arndt blev valgt – mødet var rettidigt indkaldt, beslutningsdygtigt og dagsordenen følger vedtægterne.
2. Formandens beretning: 
Det har været et dejligt år med mange skønne ture, som regel i godt vejr. 
Første tur med Vårmousseroner blev ændret til anden dato, idet der ingen var kommet op den plan-lagte dag. Formanden pointerede, at der er gode muligheder for disse ændringer, når vi kan  bruge hjemmesiden og meddele ændringer i turplanen. 
Vråby er som oftest meget våd i skovbunden, men der er mange prægtige skørhatte. 
Nørreskoven på Als byder på for få svampe. 
På Klosterhedeturen boede deltagerne på 2 forskellige destinationer, men folk var kreative, så alt forløb rigtig godt. 
I Draved skov er der tit potentielle nye medlemmer med. Der blev fundet en del svampe. En liste over fundene kan, ligesom fra andre ekskursioner, ses på hjemmesiden som Regnar fører ajour. 
13 deltagere til Vrøgum Klitplantage, som er et fantastisk sted både natur- og svampemæssigt, men der var ikke de store fund. Efter svampeplukning kørte vi til Børsmose for at høre hjorteflokke. 
Svampens dag på Kelstrup Naturskole, som vi afvikler for at hjælpe Foreningen for svampekund-skabens fremme, forløb efter planen. Helle Samsø er arrangør af projektet samt udstilling af svam¬pe. Der var en del besøgende. Vi stod bl.a. for svampesuppen og hjalp med snobrød ved bålstedet. 
Dagen efter var Regnar Sørensen, Hans Erik Ahrendt og Lotte Bols guider for Hjerte- og diabetesforeningen. 
På Kelstrup Fredskovturen kommer der som regel mange SMS´r fra folk der ønsker at deltage. Sko-ven indeholder mange arter svampe og Bruno Christiansen guidede de besøgende rundt. 
Efter turen i Beckmanns plantage bød Helle Samsø og Louis på Rådyr frikadeller og foreningen stod for tilbehør og ostebord. Tak til alle for indsatsen, det blev en rigtig god dag. 
Sønderskoven i Åbenrå var årets sidste tur. 
Julearrangementet i Løjt spejderhus var som sædvanlig en dejlig oplevelse. Thomas Uhre havde arrangeret en tur til Knivsbjerg og førte rundt, tak for indsatsen også til de øvrige Løjtfolk. 
En hilsen til alle fra Tage Jensen, han har valgt at stoppe i vores forening, samler dog stadig svampe til eget forbrug. Også en hilsen fra Anne Grethe Lokvig. 
Beretning blev godkendt. 
3. Forelæggelse af regnskab ved kasserer Marianne Jensen:
Regnskabet sluttede med et overskud på 1.151,40 kr. og blev godkendt.
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer:
Bestyrelsen har foreslået en vedtægtsændring.
§ 4 Bestyrelse er tilføjet - sekretær.
§ 6. Ny paragraf om tegningsret og hæftelse. 
      
Vedtægten blev godkendt og kan læses på hjemmesiden.
5. Budget og fastlæggelse af kontingent:
61 medlemmer, 15 meldt fra i 2015
Kontingent uændret 50 kr. for et familiekontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Kasserer Marianne H. Jensen genvalgt til en 2 årig periode.
Sekretær Ulla Kolbeck genvalgt for en 2 årig periode.
Revisor Bente Stokholm Petersen genvalgt til en 1 årig periode.
7. Medlemmers ekskursionsønsker:
Forslag om at bytte datoer på Draved og Bommerlund turene, da der er større mulighed for forekomst af Karl Johan svampe i begyndelsen af september. 
Vrøgum er gemt væk for det kommende år p.g.a. for få svampe og afstanden. I stedet er der en tur til Stensbæk plantage. 
Årup skov er ny og sat ind en måned efter Sønderskoven i Åbenrå. 
Hvis nogen har kendskab til gode svampelokaliteter på Østkysten nord for Åbenrå, tager vi gerne imod besked, området er forsømt p.g.a. manglende kendskab til steder.
8. Eventuelt:
Planche over Klosterhede området var ophængt, så tilmeldte kunne se de nye bofaciliteter. 
Deltagerbetaling bliver 350 kr. for overnatning og dertil kommer fortæring. Det gælder uanset om deltagerne bor i hus eller egen campingvogn.
Husk at medbringe dyne, pude og lagen samt evt. rullemadras.
Lotte Bols er tovholder på aftensmaden, Bruno Christiansen på morgen og frokostholdet.
Generalforsamling slut og Hans Erik Ahrendt, takkede for god ro og orden.
Refereret af sekretær
Ulla Kolbeck