Vesteregnens Svampeforening blev stiftet den 4. april 1984.

Tage Jensen giver her et tilbageblik over Vesteregnens Svampeforenings første 25 år:

- Foreningens stiftelse og baggrunden herfor.

Initiativet til stiftelse af en svampeforening i Tønder blev taget af Bent Falkenberg efter et svampekursus afholdt i weekenden 24. - 25 september 1983 i skovene sydøst for Bredstadt i Sydslesvig. Datoen er meget præcis, idet sommertiden sluttede i denne weekend, hvilket vi glemte, så vi mødte en time for tidlig søndag morgen. Det var et af oplysningsforbundene, som stod for arrangementet.

I løbet af vinteren indbød Bent Falkenberg kursusdeltagerne til et møde med henblik på at etablere en svampeforening i Tønder og udbrede kendskabet til svampe til en bredere kreds på Vesteregnen. Der havde ikke været nogen svampeforening her tidligere.

Der blev holdt en række møder, hvor bl.a. foreningens navn var det store debatemne. Et forslag om ”Vestslesvigsk Svampeforening”, som var det oprindelige forslag, blev nedstemt, vi enedes senere om navnet ”Vesteregnens Svampeforening”. Der var ingen der dengang tænkte på en mulig forveksling med Vesteregnen i København.

Den 4. april 1984 var der indkaldt til et stiftende møde i Aktivitetshuset på Vidågade. Vesteregnens Svampeforening blev stiftet, forslaget til vedtægter blev vedtaget og der blev valgt en bestyrelse med Bent Falkenberg som formand.

- De første års aktiviteter og interessen for foreningen.

På grund af den store opblomstring i interessen for at plukke spisesvampe i årene omkring 1980, besluttede landsforeningens (Foreningen til Svampekundskabens Fremme) bestyrelse på formandens initiativ i 1982 at indføre en eksamen i svampekundskab. Ekskursionsledere havde dengang ingen mulighed for at dokumentere deres kundskaber, og jævnligt oplevede man aftenskoler afholde svampekurser med lærere, der kun havde meget ringe kendskab til forskellige spisesvampe og giftsvampe.

Den første tur blev arrangeret i efteråret 1984. Det var en storslået tur, hvor formanden havde fået tilladelse til lave en svampeekskursion i Soldaterskoven, som på det tidspunkt stadig var øvelsesplads for militæret i Tønder. Turen var annonceret og der var stor deltagelse. Som turleder havde formanden fået fat i den kendte svampekender, smedemester W. Rummel fra Aabenraa. Sammen med ham den dag var Ronald Toft fra Rødekro, som blev vores første diplomindehaver og faste turleder i foreningen.

Interessen for foreningen var fra starten primært initiativgruppens, som sikrede et stabilt fremmøde på de arrangerede turer (6-10 personer). Turene blev annonceret i ugeavisens aktivitetsliste, så lejlighedsvis deltog så gæster, der havde læst det der. Gæsterne var glade for turene, men havde ikke den store interesse i foreningen. Derimod havde lokalredaktionen i det daværende Jyske Tidende et par medlemmer, der var interesserede i svampe, og avisen arrangerede i nogle år en tur med svampeforeningen som det faglige islæt. Det holdt til 1991, hvor avisen blev sammenlagt med Vestkysten. Disse arrangementer var der god tilslutning til, men da havde vi jo også pressen med os, og der blev serveret en forfriskning efter turen.

- Særlige begivenheder i foreningens første 25 år, herunder da de første instruktører blev uddannet - og betydningen heraf.

På et tidspunkt i slutningen af firserne rejste vores diplommand og faste turleder til Vamdrup og frabad sig turleder jobbet. Imidlertid havde formanden (Bent Falkenberg) i al stilhed havde erhvervet sig et svampediplom, så vi var stadig funktionsduelige. Vi kunne stadig arrangere offentlige ture.

Vi var i realiteten ikke afhængige af en diplommand for at arrangere offentlige turer, men vi ville ikke risikere at blive hængt ud som en flok uansvarlige dilettanter uden dokumenteret svampekendskab, hvis nogen skulle blive dårlige i forbindelse med en af vores ture.

I 1991 rejste formanden, som også var vores diplommand og turleder, til et nyt job i København, og vi stod nu uden fast diplommand. Sæsonen var stort set overstået, så de sidste ture blev gennemført uden turleder. På generalforsamlingen i 1994 blev det besluttet at sætte foreningen i hvile, suspendere kontingentindbetaling, men stadig holde foreningen intakt med henblik på en senere reaktivering. Foreningens girokonto blev opsagt og indestående kr. 2.614,60 deponeret på formandens bankkonto. Tage Jensen blev konstitueret som formand og kasserer.

I de følgende år ligger foreningen brak, vi afholder den årlige generalforsamling i henhold til vedtægterne, men ellers sker ikke noget, vi løber ind imellem sammen på en svampetur, men dyrker i realiteten hver især vores svampeinteresse. På generalforsamlingen i 1995 er der registreret 13 medlemmer (familiemedlemskaber). I 1996 beslutter Bende Petersen og Tage Jensen sig for at stille op til diplomprøven i 1997 og intensiverer derfor svampesøgning og svampebestemmelse op til prøven, men det lykkedes ikke at erhverve diplomet i den omgang. Bende og Tage melder sig nu til et svampekursus på Danebod Højskole og kontakter samtidig Helle Samsø fra Smedeby, som er en meget dygtig svampekender, for specifik træning op til diplomprøven i 1998. Det blev så året, hvor vi igen fik diplomindehavere i foreningen.

13. november 1998 afholdes der derfor bestyrelsesmøde, hvor det besluttes at reaktivere foreningen, og der udarbejdes forslag til turplan for 1999 samt beslutning om at oprette en foreningskonto i en bank. Indestående per 31-12-1998 kr. 2.617,61. På generalforsamlingen i 1999 blev bestyrelsens beslutning af 13-09-1998 vedtaget og foreningen var nu reelt reaktiveret. Medlemslisten bestod stadig af 13 medlemmer, men der var noteret 25 interesserede personer i løbet af brakperioden, som nu blev inviteret med på turene med henblik på et medlemskab. Turlisten blev også indsendt til landsforeningen for optagelse på deres turliste.

I december 1999 havde der været en voldsom storm med meget store stormfald i vores traditionelle tur områder. Vi havde derfor forudset problemer med svampehøsten i 2000, især for mykorrhiza svampene, og derfor arrangeret en weekendtur til Klosterhede Plantage, som ikke var ramt af de store stormfald.

På generalforsamlingen i 2000 kunne det konstateres, at foreningen nu havde 27 medlemmer, altså mere end en fordobling siden reaktiveringen. Af beretningen fremgik det også, som forventet, at årets høst var væsentlig under middel dels på grund af tørke, dels på grund af stormfaldet. Weekendturen var en succes og ville blive gentaget fremover så længe interessen var der. Derimod var deltagelsen på vores andre planlagte ture ikke tilfredsstillende, der var ture, hvor kun turlederne mødte op.

Opsangen til medlemmerne om at møde op til de planlagte ture bar frugt. Der var nu 10-12 deltagere på turene. Foreningen var nu i god gænge, bestyrelsen havde siddet med samme besætning siden 1991 og medlemstallet var stigende. Der var nu en fast struktur i de årlige turplaner og der blev tillagt nye områder i turplanen. I forbindelse med en uklarhed i vedtægterne blev det på generalforsamlingen vedtaget at udvidet bestyrelsen fra fire til fem medlemmer på generalforsamlingen i 2003. Dette medførte som konsekvens, at vedtægterne blev ændret i 2004.

Den 4. april 2009 fejrede en stor del af foreningens medlemmer foreningens 25 års jubilæum i Tønder Medborgerhus. Foreningens medlemstal var ved udgangen af 2009 40 betalende personer/husstande.

- Foreningens bestyrelses sammensætning.

1984 – 1990

 • Formand & kasserer                            Bent Falkenberg
 • Bestyrelsesmedlem                             Villy Gregersen
 • ”                                                           Tage Jensen
 • ”                                                           Frank Stokholm Petersen
 • Revisor                                                Jørgen Petersen

1991 – 1995

 • Formand & kasserer                            Tage Jensen
 • Bestyrelsesmedlem                             Judith Gregersen                valgt 91
 • ”                                                           Frank Stokholm Petersen
 • ”                                                           Hans Otto Horst
 • Revisor                                                Jørgen Petersen

1996 – 1999

 • Formand & kasserer                            Tage Jensen
 • Bestyrelsesmedlem                             Hans Otto Horst
 • ”                                                           Judith Gregersen
 • ”                                                           Frank Stokholm Petersen
 • Revisor                                                Bende Stokholm Petersen  valgt 96

2000 – 2002

 • Formand & kasserer                            Tage Jensen
 • Bestyrelsesmedlem                             Hans Otto Horst
 • ”                                                           Frank Stokholm Petersen
 • ”                                                           Peter K. Høgsgaard            valgt 00
 • Revisor                                                Bende Stokholm Petersen

2003

 • Formand & kasserer                            Tage Jensen
 • Bestyrelsesmedlem                             Hans Otto Horst
 • ”                                                           Frank Stokholm Petersen
 • ”                                                           Peter K. Høgsgaard
 • ”                                                           Lotte Bols                           valgt 03
 • Revisor                                                Bende Stokholm Petersen 

2004 – 2005

 • Formand                                               Lotte Bols
 • Kasserer                                               Tage Jensen
 • Bestyrelsesmedlem                              Hans Otto Horst
 • ”                                                            Frank Stokholm Petersen
 • ”                                                            Ellen Toft Jensen                valgt 04
 • Revisor                                                 Bende Stokholm Petersen

2006

 • Formand                                              Lotte Bols
 • Kasserer                                              Peter Sartor
 • Sekretær                                             Tage Jensen
 • Bestyrelsesmedlem                             Frank Stokholm Petersen
 • ”                                                           Rita Hoff                              valgt 06
 • Revisor                                                Bende Stokholm Petersen

2007

 • Formand                                              Lotte Bols
 • Kasserer                                              Peter Sartor
 • Sekretær                                             Tage Jensen
 • Bestyrelsesmedlem                             Bodil Johannesen               valgt 07
 • ”                                                           Rita Hoff
 • Revisor                                                Bende Stokholm Petersen

2008 – 2009

 • Formand                                              Lotte Bols
 • Kasserer                                              Marianne Jensen                 valgt 08
 • Sekretær                                             Tage Jensen
 • Bestyrelsesmedlem                             Bodil Johannesen
 • ”                                                           Rita Hoff
 • Revisor                                                Bende Stokholm Petersen

2010

 • Formand                                              Lotte Bols
 • Kasserer                                              Marianne Jensen
 • Sekretær                                             Tage Jensen
 • Bestyrelsesmedlem                             Bodil Johannesen
 • ”                                                           Annegrethe Lokvig               valgt 10
 • Revisor                                                Bende Stokholm Petersen

2011-2012

 • Formand                                              Lotte Bols
 • Næstformand                                       Bruno Christensen               valgt 11
 • Kasserer                                              Marianne Jensen
 • Sekretær                                             Annegrethe Lokvig
 • Bestyrelsesmedlem                             Bodil Johannesen                                   
 • Revisor                                                Bende Stokholm Petersen 
                    

                   2013-2014

 • Formand                                              Lotte Bols
 • Næstformand                                       Bruno Christensen             
 • Kasserer                                              Marianne Jensen
 • Sekretær                                              Annegrethe Lokvig
 • Webredaktør                                        Regnar Sørensen                valgt 13
 • Revisor                                                Bende Stokholm Petersen             

               2015-2017
 • Formand                                              Lotte Bols
 • Næstformand                                      Thomas Uhre                       valgt 15
 • Kasserer                                             Marianne Jensen
 • Sekretær                                             Ulla Kolbeck                         valgt 15
 • Webredaktør                                       Regnar Sørensen
 • Revisor                                               Bende Stockholm Petersen

                   
                  2018-2019

 • Formand                                              Lotte Bols
 • Næstformand                                      Thomas Uhre                     
 • Kasserer                                             Marianne Jensen
 • Sekretær                                             Margit Viig                            valgt 18
 • Webredaktør                                       Regnar Sørensen
 • Revisor                                               Bende Stockholm Petersen

 

                   2019-2021 (24.10.2021) 

 • Formand                                              Lotte Bols
 • Næstformand                                      Thomas Uhre                     
 • Kasserer                                             Marianne Jensen
 • Sekretær                                             Margit Viig                        
 • Webredaktør                                       Regnar Sørensen
 • Revisor                                                Zanne Prüsse                         Valgt 2019
 • Revisorsuppleant                                Cornelius Michelsen                Valgt 2019

 

                 2021- 2022 (24.10.2021- 27.02.2022)

 • Formand                                             Thomas Uhre
 • Kasserer                                             Marianne Jensen
 • Sekretær                                             Margit Viig
 • Webredaktør                                       Regnar Sørensen
 • Revisor                                                Zanne Prüsse                           Valgt 2019
 • Revisorsuppleant                                Cornelius Michelsen                  Valgt 2019

           

                2022 (27.02.2022) Hele bestyrelse var på valg, fordi der ikke blev afholdt generalforsamling i 2021 pga. Covid19. Bestyrelsen blev med medlemmernes godkendelse siddende 1 år længere    

 • Formand  og webredaktør                    Regnar Sørensen                      Valgt for 2 år
 • Næstformand                                        Lene Illum Hansen                    Valgt 2022 for 1 år
 • Kasserer                                               Marianne Heide Jensen             Valgt for 2 år
 • Sekretær                                               Margit Viig                                  Valgt for 1 år
 • Medlem                                                 Helle Nielsen                              Valgt 2022 for 1 år
 • Bestyrelsessuppleant                           Thomas Uhre
 • Revisor                                                 Zanne Prüsse
 • Revisorsuppleant                                 Cornelius Michelsen

 

              2023 (26.02.2023)

 • Formand og webredaktør                                 Regnar Sørensen
 • Næstformand og ansvarlig Facebook-grp.       Lene Illum Hansen                              Valgt 2023
 • Kasserer                                                           Margit Viig                                           Valgt 2023
 • Sekretær                                                           Marianne Heide Jensen
 • Medlem                                                             Egon Nissen                                       Valgt 2023
 • Bestyrelsessuppleant                                       Helle Nielsen
 • Revisor                                                             Susanne Sørensen
 • Revisorsuppleant                                             Cornelius Michellsen

 

             2024 (25.02.2024)

 • Formand og webredaktør                                 Regnar Sørensen                               Valgt for 2 år
 • Næstformand og ansvarlig Facebook-grp.       Lene Illum Hansen                              Valgt 2023
 • Kasserer                                                           Margit Viig                                           Valgt 2023
 • Sekretær                                                           Marianne Heide Jensen                      Valgt for 2 år
 • Medlem                                                             Egon Nissen                                       Valgt 2023
 • Bestyrelsessuppleant                                       Karin Fogh Christensen                       Valgt for 1 år
 • Revisor                                                             Susanne Sørensen                              Valgt for 1 år
 • Revisorsuppleant                                             Cornelius Michellsen                            Valgt for 1 år