Søndag d. 27. februar 2022 kl. 12 i Medborgerhuset, 6270 Tønder.

Dagsorden:

1.      Valg af mødeleder

2.      Formandens beretning

3.      Kassererens forelæggelse af regnskab

4.      Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
         Bestyrelsen har lavet forslag til vedtægtsændring, så der også vælges en suppleant til bestyrelsen. Forslaget er vedlagt

5.      Budget og fastlæggelse af kontingent

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 revisor og 1 revisor suppleant
Se bestyrelsens forslag nedenfor

7.      Medlemmernes ekskursionsønsker m.v. for den næste sæson

8.      Eventuelt

Referat:

Ad 1) Formand Thomas Uhre bød velkommen.

Svend Erik Lilleøre blev valgt som dirigent

Ad 2) Formand Thomas Uhre overdrog på foreningens vegne en gave og en tak til den tidligere formand Lotte Bols.

 Formand Thomas Uhre aflagde beretning om de forgangne år. Formandens beretning blev godkendt.

Ad 3) Kasserer Marianne Jensen fremlagde det revisionspåtegnede regnskab. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4) Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

Bestyrelsen har lavet forslag til vedtægtsændring, så der også kunne vælges en suppleant til bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget.

Bende Petersen havde indleveret et forslag om muligheden for valg af æresmedlem og indstillet Helle Samsø til dette.

Som konsekvens af dette havde bestyrelsen udarbejdet et forslag til vedtægtsændring, så bestyrelsen fremover kan foreslå generalforsamlingen at udnævne æresmedlemmer, der fritages for kontingent, såfremt et medlem har ydet en indsats, der ligger væsentligt ud over det sædvanlige og over længere tid.

Forslaget til vedtægtsændring blev godkendt.

Forslaget om at udnævne Helle Samsø som æresmedlem blev vedtaget.

Bestyrelsen udarbejder et dokument, som angiver medlemmet status som æresmedlem.

Ad 5) ) Kasserer Marianne Jensen fremlagde budgettet for 2022 og fortalte, at bestyrelsen ikke ønskede kontingentstigninger for det kommende år.  Budgettet blev godkendt.

Ad 6) På grund af den i 2021 aflyste generalforsamling, gik alle bestyrelsen medlemmer på valg.

Bestyrelsen havde foreslået yderligere 2 kandidater til bestyrelsen. Der var ingen øvrige indstillinger. Formand Thomas Uhre oplyste at han af personlige grunde ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen, men gerne tog mod et valg som suppleant.

Følgende blev valgt:

Til bestyrelsen

 • Helle Nielsen
 • Lene Illum
 • Marianne Jensen
 • Margit Viig
 • Regnar Sørensen

Som suppleant til bestyrelsen

 • Thomas Uhre

Ved valget til revisor og revisorsuppleant genopstillede

 • Zanne Prüsse (revisor)
 • Cornelius Michelsen som revisorsuppleant

Begge blev genvalgt.

Ad 7) Regnar Sørensen fremlagde forslag til aktivitetsplan for 2022. Thomas Uhre fortalte i den forbindelse, at årets julefrokost ville være i Løjt Kirkeby.

Der var indkommet forslag til ændringer fra Lotte Bols og Ove Johannsen, om henholdsvis

 • at spisearrangementet ved Helle Samsø skulle adskilles fra svampeturen samme dag
 • at turen til Gråstenskovene skulle være en heldagstur
 • at Lerskov Plantage indgik som en aktivitet
 • at Hønsnap skov indgik som em aktivitet.

Desuden kom der på generalforsamlingen forslag om

 • at Fovslet Skov ved Vamdrup
 • at Rugbjerg Plantage, nord for Aabenraa

Bestyrelsen fik i den efterfølgende diskussion bemyndigelse til at bruge 2022 til at afgøre, om Lerskov, Hønsnap, Fovslet og Rugbjerg fremover skal indgå i svampeforeningens aktiviteter.

Der var ingen interesse for at adskille spisearrangementet ved Helle Samsø fra svampeturen samme dag. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at afgøre dette samt forslaget om, at Gråsten skovene skulle være en heldagstur.

Ad 8) Der var ingen emner under eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden.