Referat af ordinær generalforsamling i Vesteregnens Svampeforening
Søndag d. 26. februar 2023 kl. 12 i Medborgerhuset, Østergade 63A, 6270 Tønder.

Dagsorden:

 1. Valg af mødeleder
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens forelæggelse af regnskab
 4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
 5. Budget og fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 revisor og 1 revisor suppleant
 7. Medlemmernes ekskursionsønsker m.v. for den næste sæson
 8. Eventuelt

Vedrørende dagsordenens pkt. 1: Bestyrelsen foreslår Thomas Uhre som mødeleder.


Vedrørende dagsordenens pkt. 4:
Bestyrelsen har følgende to begrundede forslag:

Forslag 1: I vedtægterne §3 indsættes følgende efter andet punktum:
Stemmeberettigede, i forhold til godkendelse af beretning og regnskab, er alle medlemmer, der har betalt kontingent indenfor det regnskabsår, som der aflægges beretning og regnskab for.

Begrundelse:

For at udrydde tvivl om gyldigheden af et betalt kontingent, finder bestyrelsen det hensigtsmæssigt at fastslå, at medlemskab gælder for det kalenderår og dermed regnskabsår, som kontingentet er betalt i. Derfor finder bestyrelsen, at det alene er de medlemmer, der har betalt kontingent i det kalenderår, der aflægges beretning og regnskab for, der har stemmeret ved afstemning om beretning og regnskab.

Forslag 2: Bende Petersen foreslås udpeget som æresmedlem jf. vedtægternes § 3.
Begrundelse:
Bende Petersen har været medlem af Vesteregnens svampeforening siden dens start i 1984. Bende har været foreningens revisor fra 1996 – 2019. I 1998 bestod hun diplomprøve og har i en lang årrække guidet mange svampeture for foreningen. Med denne særlige indsats til gavn for foreningen siden dens start og til nu finder bestyrelsen hende værdig til at blive udpeget som æresmedlem.

Vedrørende dagsordenens pkt. 6:
Bestyrelsen foreslår valg af dem, der genopstiller samt af de nye kandidater.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Lene Illum Hansen, Aabenraa - genopstiller

Margit Vig, Fanø - genopstiller

Helle Nielsen, Tønder - genopstiller ikke – Ny kandidat: Egon Nissen, Ribe

 

Suppleant til bestyrelse er på valg hvert år:

Thomas Uhre, Aabenraa – genopstiller ikke – Ny kandidat: Helle Nielsen, Tønder


Revisor og revisorsuppleant er på valg hver år:

Revisor Zanne Prüsse, Ribe – genopstiller ikke – Ny kandidat: Susanne Sørensen, Tønder

Revisorsuppleant Cornelius Michelsen, Tønder – genopstiller

 

Referat:

Regnar bød de 36 fremmødte medlemmer velkommen og foreslog Thomas Uhre valgt som mødeleder.

Ad. 1: Thomas Uhre blev valgt som mødeleder.

Ad. 2: Regnar fremlagde formandens beretning, som udsendes sammen med referatet.

Spørgsmål/forslag:
Nye medlemmer vestfra foreslog svampekundskabskursus her vestpå. Dette er nok ikke muligt med Helle Samsø som underviser, da hun ønsker at holde kurserne i sit hjem.
Regnar forslog, at der laves særlige arrangementer for nye medlemmer, hvor nogle få nye medlemmer mødes med en eller to fra foreningen, som giver en kort introduktion til svampeverdenen, hvorefter vi sammen går i skoven og løbende taler om de svampefund vi gør undervejs. Bestyrelsen tager initiativ til den slags arrangementer.

Ad. 3: Marianne fremlagde foreningens regnskab.

Spørgsmål/forslag:
Der har været et underskud i år, men de fleste år har der været overskud. Underskudet kan bl.a. begrundes med indkøb af Beachflag og batterilys til borddækning samt øgede udgifter til bankgebyrer.

Arrangementer med betaling, f.eks. Klosterhedeturen, skal have fastlagt en dato, hvor tilmeldingen er bindende og indbetalte beløb ikke vil blive tilbagebetalt efter denne dato.

Ad. 4: Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsens to forslag 1. vedtægtsændring af § 3 og 2. udpegning af Bende Petersen til æresmedlem blev begge vedtaget enstemmigt.

Ad. 5: Marianne fremlagde budget for 2023 med forslag til uændret kontingent i 2023.

Det blev foreslået at kontingentet forhøjes til 75. kr. om året pr. medlem. Det blev påpeget, at nogen allerede havde betalt kontingent på 50 kr. og efterfølgende skule efterbetale et restbeløb. Formanden foreslog alternativt, at kontingent blev forhøjet til kr. 100 pr. medlem pr. år fra 2024. Dette forslag blev vedtaget, således at kontingentet i 2023 er kr. 50 og i 2024 kr. 100 pr. medlem pr. år.

Bestyrelsen udsender om få dage oplysning om, hvornår kontingentet for 2023 skal være betalt. Det vil også blive lagt på hjemmesiden og i Facebook-gruppen.

Ad. 6: Valg til bestyrelse, revisor samt suppleanter:

Lene Illum, Margit Viig, Egon Nissen blev valgt til bestyrelsen og Helle Nielsen som suppleant.
Regnar Sørensen, Marianne H. Jensen var ikke på valg

Susanne Sørensen blev valgt til revisor og Cornelius Michelsen som supleant.

Margit Vig og Susanne Sørensen var ikke tilstede; men havde givet skriftlig tilsagn om at opstille.

Ad. 7: Regnar forelagde en foreløbig aktivitetsplan, hvor de væsentligste ændringer består i, at svampeturene i slutning af juli og i august lægges med 14 dages mellemrum, samt at svampeturene i efteråret også lægges i november måned. Begrundelse er klimaændringer, der giver tørre somre og varmere efterårssæson. Desuden foreslås lagt en svampetur omkring 1. februar 2024, hvor vi går efter vintersvampe. Vi prøvede i år i Soldaterskoven som spontan ekstratur den 2. februar 2023, hvor der blev fundet en del Judasøre, Fløjlsfod og Østershat. Vi var 13 deltagere.

Thomas opfordrede nye medlemmer til at tage fat i de gamle, så de kan vejlede dem.

God ide med en svampetur i januar for at finde vintersvampe.

Det blev foreslået, at vi laver fælles mad med svampe evt. over bål efter en svampetur.

Det blev efterlyst, om nogen havde erfaring med at finde trøfler. Det var der ikke.

Ad. 8: Eventuelt.

Morten oplyste, at der på Rømø findes et fint sted med bålplads og overdækket hus nord for Lakolkvej.

Der blev spurgt til, hvor juleafslutningen skal holdes?? Tønder, Løjt eller evt. Kulturhuset i Feldsted. Og hvor skal maden komme fra?? Bestyrelsen finder ud af, hvor det skal afholdes.

Thomas fortalte, at han er medlem i en lille forening, som er blevet bedt om, ikke at være kunde i banken længere, fordi det var urentabelt. Hvad foreningen i stedet kan gøre, tager han med næste år.

Refereret af:

Helle Nielsen

Referatet er godkendt den 05. marts 2023 af:

Mødeleder                                                Referent                                                    Formand

Thomas Uhre                                            Helle Nielsen                                            Regnar Sørensen

 

Formandens beretning for året 2022

Dette er foreningens 39. generalforsamling. Egentlig burde det sammen med den stiftende generalforsamling den. 4. april 1984 være den 40. Det betyder også, at foreningen den 4. april 2024 kan fejre 40 års jubilæum.

Generalforsamling i 2021 blev aflyst på grund af Corona-pandemien. Den siddende bestyrelse fortsatte med medlemmernes accept frem til 2022.

Generalforsamlingen i 2022 var speciel. Bestyrelsen satte alle deres mandater på valg, fordi der ikke var afholdt generalforsamling i 2021.

Der blev valgt en ny bestyrelse, hvor Lene Illum og Helle Nielsen er nye, mens Margit Viig, Marianne Jensen og jeg selv er genvalgt. Formand Thomas Uhre trådte ud og blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

2022 var også året, hvor foreningen fik sit første æresmedlem, Helle Samsø.

Nye initiativer

En ny bestyrelse med nye kræfter og ideer trådte sammen og konstituerede sig med Lene som næstformand, Marianne som kasserer, Margit som sekretær, Helle som supplerende sekretær og jeg selv som formand.

De nye ideer har vist sig på flere måder. Bestyrelsen har været enige om, at vi vil sætte information til medlemmerne i højsædet. Bestyrelsen har oprettet foreningens egen g-mail-adresse, en facebookgruppe, og der udsendes efter behov Nyhedsbreve. Foreningens hjemmeside er fortsat sammen med Nyhedsbrevene foreningens officielle informationskanaler, der skal nå ud til alle medlemmer. Facebookgruppen er et supplement for de medlemmer, der har en facebook-profil og har lyst til at være synlige på den måde. Medlemmer kan blive optaget i Facebook-gruppen og være aktive. Lene er tovholder for Facebook-gruppen.

Bestyrelsen har med Helle Nielsen som tovholder arbejdet på at få andre nye aktiviteter op at stå. Det drejer sig om kursus i dyrkning af svampe og i farvning af garn med svampe. Det lykkedes at afholde et kursus i dyrkning af svampe den 29. januar 2023. Selv om det egentlig hører til beretningen for det kommende kalenderår, skal Helle have stor ros for at få et rigtig godt tilrettelagt og velbesøgt kursus afviklet i Sæd. Vi var 19 deltagere.

Helle Samsø har afholdt kurser i løbet af sensommeren. Der er 6 medlemmer, der har deltaget i undervisningen, som har fundet sted 6 gange efter foreningens svampeture. Undervisningen har taget udgang i bestemmelsesnøglen i Politikkens Svampebog af Henning Knudsen og Jens H. Petersen, Politikkens forlag 2007.

Af andre tiltag og beslutninger kan jeg nævne:

 • Indkøb af beachflag med logo, som opstilles ved mødesteder i skovene
 • Fremstilling af visitkort, der omdeles til nye gæster ved arrangementer og til interesserede
 • Beslutning om, at foreningen ikke giver erkendtligheder ved bisættelser og begravelser, fødselsdage, jubilæer m.m.
 • Foreningen udsender en gang om året i forbindelse med generalforsamlingen en medlemsliste med navn, by og tlf. nr. Medlemmerne kan bede om ikke at få vist by og/eller tlf. nr.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen har afhold 6 bestyrelsesmøde siden sidste generalforsamling. Det er flere end vi plejer, men med de nye initiativer, vi har sat i gang, og med to nye i bestyrelsen, har det været nødvendigt. Det konstituerende bestyrelsesmøde blev afhold samme dag som sidste generalforsamling. Et andet møde i oktober måned blev afholdt i forbindelse med en besigtigelse af de nye overnatningsmuligheder i Vesterbækhus på Klosterhede-turen.

Da vi bor ret langt fra hinanden, har bestyrelsen besluttet at udbetale kørepenge til bestyrelsesmedlemmer, der kører i bil til bestyrelsesmøder, idet vi så vidt muligt kører sammen. Der betales lav km-takst for det samlede antal kørte km, når der er over 10 km.

Vi har også besluttet, at den der afholder et bestyrelsesmøde, får et tilskud til forplejning, 50 kr. pr. deltager i mødet.

Svampeture og øvrige aktiviteter

I nyhedsbrev nr. 2 den 11. november gav jeg en status over svampeturene i 2022. Hovedtrækkene er følgende:
Tørre forårs- og sommermåneder med høje temperaturer og mange solskinstimer i perioden marts – august. Der blev fundet få svampe i den periode. Vi skulle hen i september måned før regnen kom og satte gang i svampene. Der blev fundet en del gode spisesvampe i Klosterhede Plantage sidst i september. Herefter var der mange svampe helt frem til et godt stykke ind i november måned. Vi skal til at indregne klimaændrigerne i tilrettelæggelse af svampeture fremover, så vi eksempelvis lægger ture også i november måned.

Turen til Klosterhede Plantage med overnatning i Oddehus var sidste gang vi kunne overnatte der. Bestyrelsen har lavet en aftale med ejeren Sv. Åge, at vi i stedet lejer et feriehus Vesterbækhus, Fjordvejen 9, 7570 Vemb. Det ligger ud til Nissum Fjord og har 20 – 24 sengepladser.
Turen i år ligger 22.-24. september, altså sidst på måneden.

Svampens dag den 1. oktober 2022 var meget velbesøgt trods lidt snuskregn. Der var samlet mange svampe til en meget flot udstilling. Tak til de frivillige hjælpere fra foreningen, der lavede suppe og til de, der bidrog til svampeudstillingen og guidede gæsterne ude i skoven, hvor der blev fundet ret mange spiselige svampe. Og selvfølgelig tak til Helle Samsø og hendes mor og hjælpere fra Århus.

Den 9. oktober 2022 stillede Helle Samsø sit hus til rådighed efter foreningens svampetur til Frøslev Plantage. Et flot arrangement, hvor Helle serverede suppe lavet på Trompetsvampe og hjemmebagte flutes. Hovedretten var dyregryde med svampe, lækker salat og Sv. Erik Lilleøres berømte rodfrugtemos. Tak til alle som var med til at gøre det til et godt arrangement.

Som sædvanen byder afholdte foreningen Julearrangement, hvor vi startede i Soldaterskoven med Manfred Pedersen som Guide. Han fortalte om Zeppelinbasen fra 1. verdenskrig. En meget engageret og spændende foredragsholder. Frokosten blev holdt i Medborgerhuset i Tønder med mad lavet af Christine. Godt som sædvanligt.

Til sidst vil jeg takke alle medlemmer for jeres engagerede deltagelse i foreningens aktiviteter. En særlig tak går til Helle Samsø for at stille sit hus til rådighed dels for afholdelse af svampekurser og dels i forbindelse med heldagsturen til Frøslev Plantage med spisning hos Helle efterfølgende. Og endelig for hendes sponsorat.

Lad os glæde os til den kommende svampesæson, hvor jeg regner med at se rigtig mange af jer igen i de syddanske skove, på vore udflugter og til vore andre aktiviteter.

Tak til bestyrelsen for at godt samarbejde og flotte resultater.

Regnar Sørensen

Afholdt søndag den 26.02.2023